Notícies

AJUDES PER A LA MILLORA DE FAÇANES D’ESTABLIMENTS AL CASC URBÀ

30/9/2022
AJUDES

DE L'1 AL 30 DE SETEMBRE

 

L’Ajuntament d’Algemesí convoca les Ajudes per a la Millora de façanes d’establiments al casc urbà, amb l’objecte de fomentar i incentivar la millora de la imatge dels locals comercials ubicats en la localitat d’Algemesí per tal d’adequar urbanísticament els eixos comercials d’Algemesí.

El fi últim d’aquesta subvenció és la rehabilitació, restauració i millora dels locals comercials ubicats en Algemesí per tal de fomentar la protecció i la millora de la imatge del seu paisatge urbà. 

EMPRESES BENEFICIÀRIES

Autònoms, micopimes i pimes, que realitzen la seua activitat en establiments comercials oberts al públic en Algemesí.

Podran accedir a aquesta subvenció tant els propietaris de l’establiment o bé els usuaris i els inquilins que compten amb permís exprés de la propietat i que acrediten amb suficiència aquesta situació jurídica.

A més, han d’acomplir els següents requisits:

       Que vagen a realitzar o hagen realitzat alguna de les accions subvencionables establertes en la present convocatòria amb un pressupost màxim de 3.000€ per sol·licitant i establiment.

       Figurar d’alta en la matrícula municipal de l’impost d’activitats Econòmiques (IAE) en Algemesí, en el local on es realitza la millora.

       Existència de la llicència d'activitat corresponent, per a l’establiment on es vagen a dur a terme les actuacions a nom del titular de l’activitat comercial coincident amb IAE

       Que l’activitat s’encuadre en unes de les següents agrupacions de l’IAE

o   Agrupació 64: Comerç al detall de productes alimentososrealitzat en establiments permanents.

S’exceptuen:

-        El grup 647.4 (Comerç al detall de qualsevol classe de productes alimentosos i begudes en règim d'autoservei o mixt en supermercats, denominats sí quan la superfície de la seua sala de vendes siga igual o superior a 400 metres quadrats.).

-        L'epígraf 647.5 (Productes alimentosos i begudes en màquines).

o   Agrupació 65: Comerç al detall de productes industrials no alimentosos realitzat en establiments permanents.

S’exceptuen:

-        L’epígraf 652.1 Farmàcies: Comerç al detall de medicaments, productes sanitaris i d'higiene personal

o   Agrupació 67: Serveis d’alimentació

S’exceptuen:

-        L’epígraf 67.7 Serveis prestats pels establiments classificats en els grups 671, 672, 673, 681 i 682 de les agrupacions 67 i 68, realitzats fora d'aquests establiments. Altres serveis d'alimentació

o   Agrupació 68: Serveis d’hostalatge

o   Agrupació 69: Reparacions

o   Grup 751.5: Greixatge i llavat de vehicles

o   Agrupació 76: Telecomunicacions

o   Agrupació 83: Auxiliars financers i d’Assegurances. Activitats Immobiliàries

o   S’exceptuen: 

-        L’epígraf 83.1 Auxiliars financers

o   Agrupació 84: Serveis prestats a les empreses

o   Agrupació 86: Lloguer de béns immobles

o   Agrupació 92: Serveis de sanejament, neteja i semblants

o   Agrupació 93: Educació i investigació

o   Epígraf 94.5: Consultes i clíniques veterinàries

o   Epígraf 96.7: Instal·lacions esportives i escoles i serveis de perfeccionament de l’esport.

o   Agrupació 97: Serveis personals

o   Que, amb independència de l’activitat que porten a terme (és a dir, estat donat d’alta en un dels IAE anteriors o no), estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA) actualitzat degudament i expedit per la Generalitat Valenciana.

 

 

Una mateixa empresa haurà de presentar una sola sol·licitud de subvenció per cadascun dels establiments dels que dispose, en la que detallarà una o diverses actuacions subvencionables.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I QUANTIA

Solament entraran a valoració aquells projectes amb un pressupost inferior a 3.000€ i se subvencionarà el 50% de la despesa, amb un límit de 1.500€ per sol·licitant de les actuacions subvencionables realitzades:

       Obres de renovació de la imatge exterior de locals comercials, inclou la renovació de fusteries, fusteria metàl·lica, cristalleria i pintura exteriors o recol·locació d’instal·lacions fora de façana.

       Renovació i substitució de la lluminària convencional o fluorescent per lluminàries LED, per millorar l'eficiència lumínica, disminuir el consum elèctric (de façana o aparadors). (També la instal·lació de nova sempre que siga amb l’objectiu de millorar la imatge i visibilitat exterior de l’establiment).

       Canvi de lones, tendals i altres elements de protecció de la façana i l’entrada del establiment.

       Substitució de la retolació (amb il·luminació o no) en valencià per una nova, o canvi de la retolació exterior de castellà a valencià.

En cap cas l’import de les ajudes podrà ser superior a l’import de les despeses  justificades pels beneficiaris. L’impost sobre el Valor Afegit (IVA) no s’hi inclourà com a concepte subvencionable.

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

Des de les 9.00h del dia 1 de setembre fins a les 23.59h del dia 30 de setembre de 2022.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ

Des de del dia següent a l’aprovació de la sol·licitud fins a les 23.59h del dia 22 de novembre de 2022.

 

COM PRESENTAR LES SOL·LICITUDS

La sol·licitud únicament es podrà tramitar a través de la Seu Electrónica de l’Ajuntament d’Algemesí (obligatorietat de presentar amb signatura electrònica).

https://sede.algemesi.es/eAdmin/Sede.do

Es podrà accedir a la sol·licitud mitjançant:

1.      Catàleg de tràmits

2.      ACTIVITATS

3.      Ajudes per a la millora de façanes en establiments comercials

S’haurà d’emplenar el formulari corresponent i adjuntar el documents requerits, signant el tràmit al finalitzar. Si no es disposa de firma electrònica, haurà d’acudir-se a la representació, acreditant aquesta.

A més de la sol·licitud i de la documentació a aportar, és necessari realitzar el tràmit de MANTENIMENT DE TERCERS.

Aquest tràmit es troba en la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Algemesí, a l’apartat Proveïdors (únic tràmit de la categoria). Per realitzar-lo també és necessari disposar de signatura electrònica.  Si el Manteniment de Tercers no es completa, l’ajuda no podrà ser abonada.

 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

1.      Presentació de sol·licituds

     Certificació actualitzada de situació censaL (https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252Finwinvoc%252Fes%2Eaeat%2Edit%2Eadu%2Eemce%2EsolCertInt%2ESolCertAccSitCen%253FfAccion%253D1%2526fTramite%253DG3131%26aut%3DCP ).

     En el seu cas, contracte de lloguer

     En el seu cas, el DQA actualitzat i vàlidament expedit

     Projecte de les actuacions, que ha d’incloure:

o   Explicació del projecte,

o   Documents gràfics que mostren l’estat inicial de la nau

o   Els permisos i llicències si foren necessaris

o   Pressupost

 

     Escriptura de constitució de l’empresa, si és el cas

     Poder de representació del representant legal (si és el cas) signat digitalment per ambdues parts.

       Les persones que s’oposen a la consulta o obtenció de dades referents a no ser deutors amb les administracions públiques hauran d’aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent de les esmentades obligacions.

La circumstància de la propietat i llicència d’activitat del local on es proposa realitzar la remodelació de façana, seran comprovades per l’Ajuntament d’Algemesí segons documents que obren en el mateix.

 

2.      Justificació

     Memòria justificativa del projecte. Aquest document ha de recollir ela documents gràfics que mostren l’estat final a la realització de les actuacions subvencionables,

     Factures emeses per els proveïdors inscrits a la campanya

     Els justificants de pagament.

 

PAGAMENT

El 100 % de la quantitat de l’ajuda concedida es pagarà una vegada justificants els pagaments corresponents.