Notícies

AJUDES PER A LA MILLORA DE FAÇANES EN POLÍGONS INDUSTRIALS

15/9/2022
AJUDES

Convocatòria 2022

L’Ajuntament d’Algemesí convoca les Ajudes per a la Millora de façanes en Polígons Industrials, amb l’objecte de fomentar i incentivar la millora de la imatge de les naus industrials ubicades en la localitat d’Algemesí per tal de fomentar la protecció del seu paisatge urbà i industrial.

El fi últim d’aquesta subvenció és la rehabilitació, restauració i millora de la imatge exterior dels polígons industrials del municipi.

 

EMPRESES BENEFICIÀRIES

Autònoms o empreses, titulars  d’una activitat econòmica realitzada en una nau industrial situada a Algemesí, i que acomplisquen els següents requisits:

       Que vagen a realitzar o hagen realitzat alguna de les accions subvencionables establertes en la present convocatòria.

       Figurar d’alta en la matrícula municipal de l’impost d’activitats Econòmiques (IAE) en Algemesí, en la nau on es realitza la millora.

       Existència de la llicència d'activitat corresponent.

Se considera nau industrial aquells edificis o locals que es situen en:

         Polígon industrial de Xara

         Polígon Industrial Copal

         Polígon Industrial Nucli

         Zona Industrial Av. Almussafes

         Polígon Industrial Cotes (sectors A i B)

         Polígon Industrial Pepe Miquel

Una mateixa empresa haurà de presentar una sola sol·licitud de subvenció per cadascuna de les naus de les que dispose, en la que detallarà una o diverses actuacions subvencionables.

 

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES I QUANTIA

Se subvencionarà el 50% de la despesa, amb un límit de 2.500€ per sol·licitant de les actuacions subvencionables realitzades:

·        Millora de la imatge exterior.

·        Renovació de retolació en valencià per uns de nous, o canvi de retolació en castellà per uns en valencià.

·        Canvi de lones, tendals i altres elements de protecció de la façana i l’entrada de la nau.

·        Renovació i substitució de la lluminària convencional o fluorescent per

·        lluminàries LED, per millorar l'eficiència lumínica, disminuir el consum elèctric. (També la instal·lació de nova sempre que siga amb l’objectiu de millorar la imatge i visibilitat exterior).Un 50% amb un límit de 375€ sempre que hi conste el logotip d’Algemesí ho té tot correctament (proporcions correctes i pantone disponibles en la web municipal)

En cap cas l’import de les ajudes podrà ser superior a l’import de les despeses  justificades pels beneficiaris. L’impost sobre el Valor Afegit (IVA) no s’hi inclourà com a concepte subvencionable.

 

TERMINI DE SOL·LICITUD

Des de les 9.00h del dia 30 de juny fins a les 23.59h del dia 15 de setembre de 2022.

TERMINI DE JUSTIFICACIÓ

Des de del dia següent a l’aprovació de la sol·licitud fins a les 23.59h del dia 22 de novembre de 2022.

 

COM PRESENTAR LES SOL·LICITUDS

La sol·licitud únicament es podrà tramitar a través de la Seu Electrónica de l’Ajuntament d’Algemesí (obligatorietat de presentar amb signatura electrònica).

https://sede.algemesi.es/eAdmin/Sede.do

Es podrà accedir a la sol·licitud mitjançant:

1.      Catàleg de tràmits

2.      ACTIVITATS

3.      Ajudes per a remodelació de façanes en polígons industrials

S’haurà d’emplenar el formulari corresponent i adjuntar el documents requerits, signant el tràmit al finalitzar. Si no es disposa de firma electrònica, haurà d’acudir-se a la representació, acreditant aquesta.

A més de la sol·licitud i de la documentació a aportar, és necessari realitzar el tràmit de MANTENIMENT DE TERCERS.

Aquest tràmit es troba en la Seu Electrònica de l’Ajuntament d’Algemesí, a l’apartat Proveïdors (únic tràmit de la categoria). Per realitzar-lo també és necessari disposar de signatura electrònica.  Si el Manteniment de Tercers no es completa, l’ajuda no podrà ser abonada.

 

DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

1.      Presentació de sol·licituds

     Certificació actualitzada de situació censaL (https://www2.agenciatributaria.gob.es/wlpl/BUCV-JDIT/AutenticaDniNieContrasteh?ref=%2Fwlpl%2FOVCT%2DCXEW%2FSelectorAcceso%3Fref%3D%252Fwlpl%252Finwinvoc%252Fes%2Eaeat%2Edit%2Eadu%2Eemce%2EsolCertInt%2ESolCertAccSitCen%253FfAccion%253D1%2526fTramite%253DG3131%26aut%3DCP ).

     En el seu cas, contracte de lloguer

     Projecte de les actuacions, que ha d’incloure:

o   Explicació del projecte,

o   Documents gràfics que mostren l’estat inicial de la nau

o   Els permisos i llicències si foren necessaris

o   Pressupost

 

     Escriptura de constitució de l’empresa, si és el cas

     Poder de representació del representant legal (si és el cas) signat digitalment per ambdues parts.

       Les persones que s’oposen a la consulta o obtenció de dades referents a no ser deutors amb les administracions públiques hauran d’aportar la documentació acreditativa que es troben al corrent de les esmentades obligacions.

 

2.      Justificació

     Memòria justificativa del projecte. Aquest document ha de recollir ela documents gràfics que mostren l’estat final a la realització de les actuacions subvencionables,

     Factures emeses per els proveïdors inscrits a la campanya

     Els justificants de pagament.

 

PAGAMENT

El 100 % de la quantitat de l’ajuda concedida es pagarà una vegada justificants els pagaments corresponents.