Avís legal

El titular del lloc és l' Ajuntament D´Algemesi
CIF: P4602900E.

ADREÇA FISCAL
Plaça Major, 3
46680 - Algemesí (Valencia)
96 201 90 00.
Per a contactar per correu electrònic feu clic ací

Avís legal

En compliment del que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, les vostres dades personals les tractarà l’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ, amb NIF P4602900E, amb la finalitat de gestionar correctament el servei sol·licitat i, si escau, enviar-vos informació relativa als serveis que dona l’Agència de Desenvolupament Local (ADL).

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i altres drets inclosos en la normativa esmentada, mitjançant una sol·licitud per escrit a l’adreça plaça de l’Argentina, 1, d’Algemesí (46680) o a l’adreça de correu electrònic adl@algemesi.net, adjuntant fotocòpia del DNI o document equivalent. Podeu sol·licitar informació addicional sobre com tractem les vostres dades a l’adreça de correu electrònic indicada o preguntar en les nostres dependències.